Reglement

Køge Roklubs reglement

 

Husorden

Det er medlemmernes pligt at passe på og vise hensyn over for Køge Roklubs bygninger, både og inventar samt for omkringliggende arealer herunder også bådebroen.

Parkering
Cykler og knallerter skal henstilles på den indrettede plads foran bådehuset.

Motorkøretøjer henvises til parkeringspladsen syd for klubhuset.
 
Omklædningsrum.
Under og efter badning skal der benyttes badetøfler. Sidste person i bad skraber væggene i kabinen og gulvet for vand.

Det er ikke tilladt at efterlade effekter (bl.a. træningstøj) i omklædningsrummene.

I forbindelse med træning og efterfølgende brug af sauna, skal der være minimum 3 personer af gangen i sauna. Saunaen må tidligst tændes 20 min. før brug. Ved benyttelse skal der altid benyttes badetøfler, og man sidder på egne håndklæder.

Bådehallen.
Det er forbudt at parkere motorkøretøjer, knallerter og cykler i bådehallen, ligesom det ikke er tilladt at have private både og andet udstyr liggende i klubben.

Boldspil i bådehallen er strengt forbudt.

Træningsredskaber, ro materiel og værktøj skal anbringes på deres rigtige pladser efter brugen.

Den sidste der forlader bådehallen, har ansvaret for, at porte og døre er lukkede, og lyset er slukket.

Bilvask og lignende er ikke tilladt på klubbens arealer.
 
Motionslokalet.

Vangerne på romaskinerne skal efter brug aftørres med køkkenrulle, og rummet efterlades ryddeligt og pænt.

Materiale må ikke fjernes fra lokalet uden tilladelse.

Sidste person slukker alt lys, når lokalet forlades, samt lukker vinduer
 
Salen.
Inden salen forlades skal borde og stole stilles på plads og tomme flasker fjernes.

Den sidste, der forlader salen, har ansvaret for at døre og vinduer er lukkede, samt alt lys slukkes.

Døren til salen må ikke være forhindret i automatisk lukning, da det er en branddør.
 
Nøglebrik til klubhuset.
 Medlemmer, som er over 18 år og har en ansvarsforsikring, kan mod et depositum (juni 2007 i alt 125,-kr) låne en nøglebrik af klubben.

Bestyrelsen vil efterfølgende godkende de personer, som har fået en nøgle.

Nøglebrikken kan til en hver tid blive inaktiveret af en bestyrelsesbeslutning med begrundelse i disciplinære hensyn, vedvarende restancer, udmelding eller forkert opgivne oplysninger.

Bestyrelsen kan ligeledes dispensere for medlemmer under 18 år, som har et særligt behov for at have en nøglebrik.

Hvis et medlem ikke er enig i bestyrelsens afgørelse, kan denne bringes op på en ordinær generalforsamling.

Når nøglebrikken leveres tilbage, tilbagebetales depositum.

Færdsel på taget er strengt forbudt.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 14/8-2007.

Reglement for Motionsrum.
1. Motionsrummet kan benytte af alle aktive medlemmer af Køge Roklub. Det gælder mini-, ungdoms- og senior-roere. Al benyttelse sker på eget ansvar.

2. Alle brugere af lokalet er pligtige at føre ”Log- kort“ eller indskrive sig i computeren
3. Der må, af hensyn til byggegodkendelsen, max. være 50 personer til stede i lokalet.

4. Det påhviler alle brugere at holde orden i lokalet. Maskiner og redskaber må ikke flyttes rundt eller ud af rummet Romaskiner aftørres på vanger og andre steder, hvor der er sved. Håndvægte og vægtskiver lægges på plads efter hver benyttelse.

5. Det er ikke tilladt at spille højere musik end alm. samtale kan føres. Når nye træder ind i lokalet påhviler det nærmeste person at forespørge om musikken kan accepteres. Sidst ankomne har altid ret til at få skruet ned, alternativt slukket for musikken.

6. Ved reservation til fællestræning, f.eks. aerobic og Rospinning, er rummet reserveret 15 min. før og efter reserveret tidsrum.

7. Når rummet forlades, skal alle maskiner være på plads, vinduer lukket og lyset slukket.

Reglement for daglig roning 
Roning skal foregå under sådanne former, at risikoen for mandskab og materiel er mindst mulig.

§ 1.
 
Før hver tur påbegyndes, skal den af styrmanden indføres på log-computeren.

Bådens navn, roernes navne, styrmandens navn, tidspunkt for turens påbegyndelse samt turens mål skal angives. Når turen er slut, føres hjemkomsttidspunktet samt de roede antal kilometer føres ind på loggen.

Såfremt en båd eller person ikke forefindes i tavlen, er det ensbetydende med, at båden/personen ikke må gå på vandet.

§ 2.
 
Bådene skal være fuldt bemandede, når de går ud. I hver båd skal mindst 1 roer have styrmandsret.

Der må ikke medtages passagerer.
 
§ 3.
 
I bådene må kun anvendes fodtøj med bløde såler.
 
§ 4
 
Det daglige roområde går mod nord til Ishøj Havn. Mod syd er grænsen den lille havn: Garderhøjen*.
Køge Havn og Å hører med til dagligt roområde. Roning i Åen må kun finde sted i 2 årers

inrigger-både, kajakker eller kanoer.

Roning bør foregå så nær land som muligt.
 
§ 5.
 
Alle ture, der går uden for dagligt roområde, er langture og skal godkendes af langturschefen eller dennes stedfortræder. (Se i øvrigt langtursreglementet).
 
§ 6.
 
Roning efter mørkets frembrud må kun finde sted med tilladelse fra vagthavende, rochefen eller
kaproningschefen.

Ved roning efter mørkets frembrud skal der her gøres opmærksom på søvejsreglerne om føring af
navigationslys.
 
§ 7
 
Bliver en båd under turen lagt op, skal meddelelse omgående gives til klubben.
 
§ 8.
 
Den ansvarshavende i båden er over for klubbens bestyrelse ansvarlig for, at turen foregår under
betryggende former. Han/hun er også ansvarlig for holdets optræden på land. Dette fritager dog
ikke det øvrige mandskab for noget ansvar.
 
§ 9.
 
Redningsvest til hver person skal forefindes i båden. Selvoppustelige redningsveste skal bæres under hele roturen.

§10 

Ved roning i outriggede både med vandtemperaturer under 10 grader skal der altid bæres oppustelig vest. 

Frigivet scullerorer kan med en gyldig tilladelse fra kapronings- og rospinningsudvalgsformanden (John Nielsen)  ro på bugten alene og uden følgebåd, når vandet er over 10 grader. Denne form for roning foregår på eget ansvar.

§ 11.
 
Roning i styrmandsløse både, herunder roning i sculler, er forbudt imellem badende og i Åen.
 
§ 12.
 
Kanoer og kajakker må kun benyttes i havnen eller Åen. Ønskes der at gå på bugten, må det kun ske efter samråd med vagthavende, og i så fald skal der altid være vagthavende i klubben.

 
§ 13.
 
Scullere må kun benyttes efter tilladelse fra vagthavende eller et bestyrelsesmedlem, hvis ingen
vagthavende er til stede. For at ro sculler skal man have gennemført instruktion i sculler og være
frigivet.
   
§ 14.
 
Eventuelle skader på materiellet skal af den ansvarshavende indføres i protokollen, og skader skal
udbedres af mandskabet i samråd med materielforvalteren.
 
§ 15.
 
Medlemmerne er pligtige at erstatte den skade, der forvoldes ved grov uagtsomhed.

 

Reglement for mini og ungdomsroere
§ 1.
 
For at kunne optages i klubben som mini- eller ungdomsroer under 18 år, skal der af værgen gives skriftlig samtykke.
 
§ 2.
 
Mini- og ungdomsroere (under 18 år) må kun ro med tilladelse fra vagthavende eller et bestyrelsesmedlem.
 
§ 3.
 
Miniroere må kun ro i kanoer sammen med medlemmer med styrmandsret. Styrmanden er pligtig til at sørge for at ro-reglementet vedr. redningsveste overholdes.
 
§ 4.
 
Miniroere skal selv medbringe fornødent redningsudstyr. (Redningsvest).

Reglement for langtursroning. 
§ 1.
 
For alle langture hvor klubbens medlemmer deltager gælder, at D.F.f.R.'s langtursreglement *
ufravigeligt skal følges.
 
§ 2.
 
Ansøgning om tilladelse til langtur skal ske ved henvendelse til langtursrochefen, normalt senest
torsdag før turens begyndelse.
 
§ 3.
 
Tilladelse til langture gives af langtursrochefen eller dennes stedfortræder, der også tildeler båd og udstyr.
 
§ 4.
 
Medlemmer med langtursstyrmandsret må have ansvaret for ture overalt, dog med de restriktioner, som D.F.f.R.'s langtursreglement indeholder.
 
§ 5.
 
Væsentlige ændringer med hensyn til turens mål og varighed skal hurtigst muligt meddeles
langtursrochefen.

* Link til D.F.f.R’s langtursreglement:
 
http://www.roning.dk/upl_files/langtursreglement,_revideret_1997110604.pdf
 
Vedtaget på bestyrelsesmøde 13. januar 2015.