Reglement

Køge Roklubs reglement

Husorden

Det er medlemmernes pligt at passe på og vise hensyn over for Køge Roklubs bygninger, både og inventar samt udendørsarealer herunder også bådebroen.

Parkering

Cykler og knallerter skal stilles på den indrettede plads foran klubhuset.
Biler henvises til parkeringspladsen over for klubhuset på Søndre Havnevej 2. Husk registrering.

Nøglebrik til klubhuset.

Medlemmer over 18 år betaler et depositum for nøglebrik til klubben.
Bestyrelsen kan efter ansøgning dispensere for medlemmer under 18 år, som har et særligt behov for at have en nøglebrik.
Nøglebrikken kan til enhver tid blive inaktiveret af en bestyrelsesbeslutning med begrundelse i disciplinære hensyn, vedvarende restancer, udmelding eller forkert opgivne oplysninger. Hvis et medlem ikke er enig i bestyrelsens afgørelse, kan denne bringes op på en ordinær generalforsamling.
Når nøglebrikken leveres tilbage, tilbagebetales depositum, med mindre der er restancer. 

Omklædningsrum/sauna.

Sidste person i bad, skraber væggene i kabinen og gulvet for vand.
Det er ikke tilladt at efterlade effekter (bl.a. træningstøj) i omklædningsrummene efter endt træning.
I forbindelse med træning og efterfølgende brug af sauna, skal der være minimum 3 personer ad gangen i sauna. Saunaen må tidligst tændes 20 min. før brug. Ved benyttelse skal man sidde på egne håndklæder.

Sal og køkken

Inden salen forlades skal borde og stole stilles på plads og tomme flasker fjernes.
Den sidste, der forlader salen, har ansvaret for at døre og vinduer er lukkede og lyset er slukket.
Døren til salen må ikke være forhindret i automatisk lukning, da det er en branddør.
Det påhviler enhver, der har adgang til køkkenet, at sørge for at holde orden og rent og stille tomme flasker og dåser i kasser.
Tømme og fylde opvaskemaskine og lægge brugte karklude og viskestykker til vask.
Køb af drikkevarer samt proppenge for egne medbragte flasker skal altid noteres på “blokken” og betales kontant til kassen eller MobilePay.
Den sidste, der forlader køkkenet, har ansvaret for, at ovne og kaffemaskine og lys er slukket, vinduer er lukkede og døren låst. 

Motionsrum/udetræning.

 1. Motionsrummet kan benyttes af alle aktive medlemmer af Køge Roklub. Al benyttelse sker på eget ansvar.
 2. Alle brugere af lokalet og udearealer er pligtige at indskrive sig i Rokort ifm. træning.
 3. Der må, af hensyn til byggegodkendelsen, max. være 50 personer til stede i træningslokalet
 4. Det påhviler alle brugere at holde orden i lokalet. Romaskiner aftørres på vanger og andre steder, hvor der er sved. Træningsmateriel lægges på plads efter hver benyttelse.(evt. Romaskinerne skal sættes på plads efter endt brug) 
 5. Ved individuel træning er det ikke tilladt at spille højere musik end alm. samtale kan føres. Når nye træder ind i lokalet, påhviler det nærmeste person at forespørge om musikken kan accepteres. Sidst ankomne har altid ret til at få skruet ned, alternativt slukket for musikken.
 6. Ved reservation til holdtræning, f.eks. TRX, aerobic, Rospinning og e-Roning, er rummet reserveret 15 min. før og efter reserveret tidsrum - tjek evt aktiviteskalenderen mht. reserverede tider.
 7. Når rummet forlades, skal alle maskiner være på plads, vinduer lukket og lyset slukket.
 8. ergometre til ude

Bådehallen.

Det er forbudt at parkere biler, knallerter og cykler i bådehallen.
Træningsredskaber, romateriel, veste og værktøj skal anbringes på deres rigtige pladser efter brugen.
Den sidste, der forlader bådehallen, har ansvaret for, at porte og døre er lukkede, og lyset er slukket. 

Bilvask slettet

Daglig roning 

Roning skal foregå under sådanne former, at risikoen for mandskab og materiel er mindst mulig. Alle er forpligtet til at orientere sig om vejrudsigten.

1. Før hver tur påbegyndes, skal den af styrmanden indføres i Rokort.
Bådens navn, roernes navne, styrmandens navn, tidspunkt for turens påbegyndelse samt turens mål skal angives. Når turen er slut, føres hjemkomsttidspunktet samt de roede antal kilometer ind i Rokort.
Såfremt en båd eller person ikke forefindes i tavlen, er det ensbetydende med, at båden/personen ikke må gå på vandet. Gæsteroere skal også indskrives med navn.

2. Bådene skal være fuldt bemandede, når de går ud. I hver båd skal mindst 1 roer have styrmandsret.
Der må ikke medtages passagerer.

3. Alle roere skal kunne svømme mindst 300m - dokumenteret ved aflagt svømmeprøve for at blive frigivet til roning på vandet. Krav om svømmeprøve er gældende fra og med 1. juni 2022 for alle roere der er fyldt 69 og efter følgende system:
for 70-årige fra 2023
for 71-årige fra 2024
for 72-årige fra 2025
osv....

Der er banetider i maj måned i Køge svømmeland – tilmelding sker i aktivitetskalenderen. Henvend jer til livredderen og informer om at I skal lave en svømmeprøve. Svømmeprøven kan frit aflægges andre steder – her aftales fremgangsmåden med livredderen.

Svømmeprøven skal i alle tilfælde underskrives af livredder og dokumentation sendes til rochefen.

Aflagt svømmeprøve skal fornys efter 3 år.

Medlemmer, der har aflagt svømmeprøve – og fået den registreret – vil fremgå af rokortet med mærkaten ”svøm”, og er dermed frigivet til at gå på vandet.

Det er styrmandens pligt at sikre, at alle roere i båden, efter 1 juni, har mærkaten ”svøm” i rokortet og dermed er frigivet.

Roere, der efter 1. juni 2022 går på vandet uden at have aflagt svømmeprøve, samt turens styrmand, risikerer en advarsel og eventuelle konsekvenser fastlægges af bestyrelsen.

For langtursroning er den udvidede svømmeprøve dog et krav uanset alder.

Såfremt man skal ro langtur, er der yderligere krav om at man kan træde vande og iføre sig en redningsvest i vandet.

4. I bådene må kun anvendes fodtøj med bløde såler.

5. Det daglige roområde går mod nord til Ishøj Havn. Mod syd er grænsen den lille havn: Garderhøjen*.
Køge Havn og Å hører med til dagligt roområde. Roning i Åen må kun finde sted i 2 årers inrigger-både, kajakker eller kanoer.
Roning bør foregå så nær land som muligt. 

6. Alle ture, der går uden for dagligt roområde, er langture og skal godkendes af rochefen eller dennes stedfortræder. (Se i øvrigt langtursreglementet).

7. Roning efter mørkets frembrud må kun finde sted med tilladelse fra vagthavende eller rochefen.
Ved roning efter mørkets frembrud skal der her gøres opmærksom på søvejsreglerne om føring af navigationslys.

8. Bliver en båd under turen lagt op, skal meddelelse omgående gives til bestyrelsen.

9. Styrmanden i båden er over for klubbens bestyrelse ansvarlig for, at turen foregår under betryggende former. 

10. Redningsvest til hver person skal forefindes i båden. Selvoppustelige redningsveste skal bæres under hele roturen.
Ved roning i outriggede både med vandtemperaturer under 10 grader skal der altid bæres oppustelig vest. 
Frigivet scullerorer kan med en gyldig skriftlig tilladelse fra rochefen  ro på bugten alene og uden følgebåd, når vandet er over 10 grader. Denne form for roning foregår på eget ansvar.

11. Roning i styrmandsløse både, herunder roning i sculler og costal, er forbudt mellem badende og i Åen.

12. Kanoer og kajakker må kun benyttes i havnen eller Åen. Ønskes der at gå på bugten, må det kun ske efter samråd med vagthavende, og i så fald skal der altid være vagthavende i klubben.

13. Scullere må kun benyttes efter tilladelse fra vagthavende eller et bestyrelsesmedlem, hvis ingen vagthavende er til stede. For at ro sculler skal man have gennemført instruktion i sculler og være frigivet. Det samme er gældende for C1.

14. Eventuelle skader på materiellet skal af den ansvarshavende indføres i protokollen, og skader skal udbedres af mandskabet i samråd med materielforvalteren.

15. Medlemmerne er pligtige at erstatte den skade, der forvoldes ved grov uagtsomhed.

Børne- og ungdomsroere (UROere)

 1. For at kunne optages i klubben som børne- eller ungdomsroer under 18 år, skal der af forældre eller værge gives skriftlig samtykke. Børne- og ungdomsroere (under 18 år) må kun ro med tilladelse fra vagthavende eller et bestyrelsesmedlem.
 2. Børneroere må kun ro i kanoer sammen med medlemmer med styrmandsret. Styrmanden er pligtig til at sørge for at ro-reglementet vedr. redningsveste overholdes.
 3. Børneroere skal selv medbringe fornødent redningsudstyr. (Redningsvest). 

Langtursroning. 

 1. For alle langture hvor klubbens medlemmer deltager gælder, at D.F.f.R.'s langtursreglement * ufravigeligt skal følges.
 2. Ansøgning om tilladelse til langtur skal ske ved henvendelse til rochefen, normalt senest torsdag før turens begyndelse.
 3. Tilladelse til langture gives af rochefen eller dennes stedfortræder, der også tildeler båd og udstyr.
 4. Medlemmer med langtursstyrmandsret må have ansvaret for ture overalt, dog med de restriktioner, som D.F.f.R.'s langtursreglement indeholder.
 5. Væsentlige ændringer med hensyn til turens mål og varighed skal hurtigst muligt meddeles rochefen eller dennes stedfortræder.
 6. Såfremt man skal ro langtur, er der ud over at kunne svømme 300m yderligere krav om at man kan træde vande og iføre sig en redningsvest i vandet.

* Link til D.F.f.R’s langtursreglement:

https://roning.dk/app/uploads/2020/09/Langtursreglement_januar2021-gaeldende-fra-1-1-2021.pd

Vinterroning i Køge Roklub

1. Hvad er vinterroning?
1.1 Vinterroning er roning på vand mellem standernedtagning og standerhejsning.

2. Hvad er en vinterroningstilladelse?
2.1 En personlig tilladelse til et KR medlem med bestyrelsens accept af, at vedkommende ror uden for den ordinære ro-sæson og på eget ansvar.

3. Hvem kan søge en vinterroningstilladelse?
3.1 Kun roere, der har roet mindst 300 km på vandet i den forgangne sæson kan søge om at få en vinterroningstilladelse.
3.2 Kun myndige personer (over 18 år), der har styrmandsret, kan søge om vinterroningstilladelse.

4. Hvordan kan man få en vinterroningstilladelse?
4.1 Roere der ønsker vinterroningstilladelse, skal kontakte bestyrelsen skriftligt vedrørende dette.
4.2 Tildelingen af en vinter ro-tilladelse sker kun for et år ad gangen.

5. Vinterroeren
5.1 Roeren er forpligtet til at sætte sig ind i - og forholde sig til - klubbens vinterroningsreglement, samt at rette sig efter dette.
5.2 Vinterroeren bør jævnligt overveje egen sikkerhed i forbindelse med vinterroning, samt vurdere egne evner i forhold til redningsprocedure, herunder om roeren kan klare en tur i det kolde vand, og komme op i båden igen ved egen hjælp i nedkølet tilstand og/eller kan redde sig i land i det kolde vand.
5.3 Roeren er forpligtet til at sikre, at kontaktoplysninger, herunder telefonnummer, er korrekt registreret i Rokort.dk.

6. Vinter-rofarvand
6.1 Rofarvandet er i vintersæsonen afgrænset:
Mod Syd = ikke længere end til Slusen.
Der må ikke ros mod nord i vintersæsonen.

7. Begrænsninger for vinterroning
7.1 Der må kun roes i de af bestyrelsen godkendte både.
7.2 Det er ikke tilladt at gå på vandet i følgende tilfælde, eller ved varsling om:
Tåge, kraftig regn, tordenvejr, kraftigt snefald eller ved risiko for isslag. Vejrudsigten skal kontrolleres inden turen påbegyndes.
Roning må ikke finde sted, ved vandtemperaturer under 0 grader eller hvis der er fare for overisning
Roning må ikke finde sted hvis der er skum på bølgetoppene
Der må ikke roes ind i områder med driv-, grød- eller pladeis.
Ved blæst på over 6 m/s (middelvind) skal turen planlægges, så der sikres læ på ruten, f.eks. i havnebassinet.

8. Hvor, hvornår og hvordan skal vinterroning foregå?
8.1 Følgende regler skal overholdes ved vinterroning:
Alle roere i båden/bådene skal have vinterroningstilladelse
Vinterroning bør så vidt muligt ikke udøves alene.
Såfremt der roes i sculler (single/dobbelt), skal der som minimum være 2 både på vandet af gangen, eller, hvis der udelukkende roes i havnebassinet, være konstant opsyn fra land. Det forudsættes at de 2 scullere ror, så de altid har hinanden under opsyn.
-Roning må kun finde sted fra en halv time efter solopgang til en time før solnedgang.
Der skal roes så tæt på land som forholdene tillader.
Der må kun roes i isfrit farvand
Der må ikke roes konkurrenceroning

8.2 Alle ture skal registreres i Rokort.dk:
Beskrivelse af turen samt forventet hjemkomst. Den forventede hjemkomst skal være realistisk, og der må dermed ikke lægges væsentligt ekstra tid til turen.
Turen må ikke forlænges eller på anden måde ændres efter afgang
Ved kæntring; søg land øjeblikkeligt, ring 114 og oplys om at der har været en kæntring, samt om alle er kommet sikkert i land. Ligeledes kontaktes bestyrelsen.
Ved livsfare; ring 112 (samt til bestyrelsen, så snart muligt)

9. Ansvar
9.1 Bådens ansvarshavende styrmand er den der står øverst på mandskabslisten i Rokort.dk. Dette gælder også ved roning i bådtyper uden styrmand
9.2 Bådens ansvarshavende styrmand bærer alene det juridiske og økonomiske ansvar ved uberettiget alarmering til ALARM 112.
9.3 Den ansvarshavende styrmand skal:
sikre, at isætning og optagning af både sker på en måde, der er forsvarlig for materiel og roere. Dette omfatter bl.a. at tilgangen til vandet er ryddet for is og sne.
Sikre en frisk vejrudsigt for farvandet umiddelbart inden turens start. Der skal tages højde for risici som vand- og lufttemperatur, sigtbarhed og vind således, at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt.
Sikre, at turen registreres korrekt i rokort.dk, jf. §8.2

10. Hvilke redningsmidler skal medbringes?
10.1 Sikkerhed
Alle roerne skal bære redningsvest / svømmevest.
Roerne skal bære passende tøj, egnet til formålet.
Roeren skal have kendskab til Søsportens Sikkerhedsråds pjecer ”Værd at vide om kulde og beklædning”
Alle roerne skal medbringe en mobiltelefon. Såfremt denne ikke er vandtæt, skal den opbevares i en vandtæt pose. Den skal opbevares på en sådan måde, at denne er let tilgængelig og kan betjenes i tilfælde af uheld.
Alle roere i båden skal have kendskab til Søtjenestens redningsnummer.

11. Overtrædelser
11.1 Ved overtrædelser af ovennævnte reglement kan retten til vinterroning inddrages med øjeblikkeligt varsel.

Vedtaget på bestyrelsesmøde juni 2021 og revideret 20221116
Leif Vejbæk